نقش آلودگی هوا در بروز ناباروری

متوسط شیوع ناباروری در ایران حدود 15 تا 20 درصد است .از کل موارد ناباروری 20 درصد علت ناباروری ، فقط مربوط به مرد است و در 30 تا 40 درصد موارد علت ناباروری مربوط به هر دو نفر است.

صفر بودن تعداد اسپرمها یا آزوسپرمی

تعریف آزوسپرمی عبارتست از مشاهده نشدن حتی یک عدد اسپرم در آزمایش منی. برای اطمینان از صحیح بودن این مساله تنها به یک آزمایش نباید بسنده کرد و نیاز به حداقل دو یا سه آزمایش مایع منی که ترجیحا در مرکز ناباروری انجام شده می باشد.

دکتر پیمان صالحیجراحی های میکروسکوپیک
نمونه برداری ( بیوپسی ) بیضه یا میکروتسه
ناباروری
سرطان بیضه
اختلالات تمایل جنسی در آقایان
آزمایش آنالیز منی یا اسپرموگرام
واریکوسل چیست؟